Tato sekce představuje jednotlivé prostředky pro označování domácích zvířat – po kliknutí na zvolený prostředek se zobrazí příslušný text. Uvedené informace vycházejí z teoretické části mé bakalařské práce, v níž jsou dostupné i veškeré zdroje.

Mikročip

prostredek1

Metoda spočívá v aplikaci mikročipu pomocí speciálního jednorázového aplikátoru do podkoží zvířete (na levou stranu krku). Toto označení je trvalé, čip má zvíře umístěno doživotně. Tato metoda označování je ze všech ostatních považována za nejvhodnější, neboť je nejvíce specifická, její zneužití je nejobtížnější a rovněž není příliš invazivní.

Nejdůležitější informací, kterou lze získat z dat uložených v mikročipu, je jedinečné patnáctimístné identifikační číslo zvířete. Dále lze z mikročipu zjistit např. výrobce. Informace o majiteli zvířete však nejsou součástí těchto dat, proto je nutná registrace! Ke zjištění identifikačního čísla zvířete je zapotřebí použít speciální čtečku mikročipů.

Čipování psů na území ČR výrazně ovlivnilo ustanovení v novele veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. platné od 01. 01. 2020. Tato legislativní změna ukládá všem majitelům povinnost nechat svého psa označit mikročipem, jinak zákonem vyžadované očkování proti vzteklině bude u daného psa považováno za neplatné. Výjimku mají pouze psi s čitelným tetováním uskutečněným před 3. červencem 2011.

Nejnovější legislativní změny přinesla novela zákona č. 368/2019 Sb., v jejímž důsledku se zkracuje termín pro očipování štěňat na polovinu, tj. nejpozději do tří měsíců věku. Pokud štěně přechází k novému majiteli před dovršením tohoto věku, musí již být označeno mikročipem. Rovněž se zvyšuje maximální výše sankce pro fyzické osoby za nedodržení čipovací povinnosti.

Evidence mikročipů je nyní především v režii samotných chovatelů zvířat, prozatím neexistuje zákonná povinnost pro registraci čipu, ani centrální registr pro tyto účely. Některá města sice upravují legislativu prostřednictvím svých vyhlášek a disponují vlastními databázemi, ty jsou však pro vyhledávání nepověřenými osobami nedosažitelné. V ČR je provozováno soukromými firmami několik rovnocenných registrů.

Tetování

prostredek2

Tetování se u domácích zvířat provádí u čistokrevných jedinců s průkazem původu (PP). Za čistokrevná označujeme ta zvířata, jejichž chov je regulován nějakou organizací. V Česku dohlíží na psí chovy ČMKU, která je členem FCI.

Podstatou tetování je vpravování speciální barvy tenkou jehlou do kůže, a to buď do ušního boltce zvířete, nebo do předkolenní řasy. Tato metoda však nepatří mezi nejspolehlivější, neboť nelze zaručit, jak dlouho zůstane tetovací číslo čitelné. To závisí na faktorech, jako je schopnost jedince barvu z těla vyloučit a technika provedení tetování (kvalita nástroje, barvy a postupu práce).

V současné době tetování u psů již upadá, neboť ho nahrazuje v důsledku legislativních změn čipování. Někteří chovatelé však štěňata i nadále tetují.

Evidence tetování je v režii chovatelů a ČMKU (respektive jejího členského sdružení ČMKJ) a podléhá směrnicím této organizace. ČMKU disponuje vlastním registrem, v němž lze vyhledávat jak podle tetovacího čísla, tak podle čísla mikročipu.

Petpas

prostredek3

Petpas – oficiálně Pas zvířete v zájmovém chovu – plní obdobnou funkci jako lidský pas. Jedná se o dokument, v němž jsou uvedeny informace o majiteli zvířete, samotném zvířeti, jeho označení, potvrzení o očkování proti vzteklině, o dalších vyšetřeních a ošetřeních apod.

Tento pas je možné získat za poplatek u veterinárního lékaře a musí odpovídat vzoru, jenž podléhá vyhlášce č. 313/2014 Sb. Pro vydání pasu je nezbytné, aby zvíře bylo označeno mikročipem nebo tetováním. Ve druhém případě se akceptují pouze tetování provedená před 03. 07. 2011.

Před samotnou aplikací očkování proti vzteklině je vhodné zvážit potřebu tohoto dokladu. Pokud je zvíře naočkováno dříve, než bylo označeno mikročipem, pro účely cestování do zahraničí je toto očkování považováno za neplatné a je třeba vakcínu aplikovat znovu. Pokud bylo očkováno již očipované zvíře, smí veterinární lékař pas vystavit a opsat do něj datum aplikace očkování proti vzteklině.

Registraci Petpasů má podle zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění na starost Komora veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR). Záznamy v této databázi spravují pouze veterinární lékaři, veřejnost nemá k interním datům přístup. Registr však poskytuje alespoň jednoduché vyhledávání, díky němuž lze ověřit existenci čísla pasu v jeho evidenci.

Obecní známka

prostredek4

Majitel psa je povinen nahlásit svého psa na příslušném obecním úřadě podle místa svého trvalého bydliště. Na základě tohoto nahlášení mu vzniká povinnost – stanovená zákonem č. 565/1990 Sb. – hradit ročně poplatek za psa.

Při nahlášení majitel obvykle obdrží identifikační psí známku. Tuto známku by měl pes nosit na obojku. Na známce je uvedeno jméno obce a identifikační číslo, podle něhož lze dohledat v evidenci příslušného úřadu majitele psa.

Obecní známky jsou v režii jednotlivých obcí. Jsou sice jisté snahy o přenesení obecní evidence do větších databází, nicméně k centralizaci záznamů zatím nedošlo.

Lyssetka

prostredek5

Tato mezinárodně uznávaná známka prokazuje, že bylo zvíře řádně očkované proti vzteklině. Vyrábí se ve čtyřech provedeních, která se liší barvou a tvarem – vždy podle kalendářního roku.

Známky vyráběné od roku 2013 jsou vybaveny v horní části desetimístným číslem, které je rozděleno na tři části. Každá část v sobě nese nějakou informaci (viz obrázek).

Lyssetky jsou zaznamenávány jednotlivými veterinárními lékaři v rámci jejich vlastní evidence vakcinovaných zvířat. Majitel zvířete má však možnost si sám zaregistrovat desetimístné číslo této známky online.